Политика за поверителност на данните на Мото Трип ООД, свързана с Услугите предлагани чрез интернетстраницата с
домейн www.mototripbg.com

Настоящата Политика за поверителност е неразделна част от Общите условия, публикувани на интернетстраница с домейн www.mototripbg.com, наричани „Общи/те условия“

1. С цел прилагане на правилата за защита на личните данни действащи в ЕС на основание на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („Регламента/ът“ или ОРЗД“) „Мото Трип“ ООД защитава Вашите лични данни, които предоставяте на сайта и осигурява възможност за управление на данните и на съгласието за тяхното обработване. С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, дружеството, отговарящо за защитата на Вашите лични данни, в качеството му на администратор на данните, е „Мото Трип“ ООД, ЕИК 205893397, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. Хиподрума, бл. 128, вх. Б, ет. 3, ап. 34;

2. „Мото Трип“ ООД е администратор за данните, които обработва във връзка с управлението на интернетстраницата с домейн www.mototripbg.com, както и предоставяне на Услугите, а именно данните на Ползвателите му и техните придружители, и всички останали трети лица, които не попадат в горните две категории, но данните им се обработват чрез интернет страницата;

3. Предоставянето на данните от Ваша страна е във връзка със сключването на договор за наем на моторно превозно средство, съгласно Общите условия.

4. „Мото Трип“ ООД е предприело необходимите технически и организационни мерки за ограничаване неправомерния достъп до предоставяни от Вас лични данни, предвидени съгласно ОРЗД , който се прилага от 25.05.2018г. и полага всички разумни усилия, за да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Ползвателите.

5. Какви данни обработваме?

а. данни, свързани с профила: имена, възраст, адрес, електронен адрес, пол;

b. данни от вашите лични документи и документите, удостоверяващи правоспособност за управление на МПС, посочени в Общите условия;

с. информация, необходима за извършване на плащането, в това число номер на банкови карти и номер на банкови сметки;

6. Ние събираме и обработваме горепосочените лични данни за следните цели и на следните правни основания:

а. За сключване на договор за наем за МПС, съгласно Общите условия;

b. за обработка на извършените от Вас плащания за заявените услуги;

с. за да Ви уведомим за промяна на функционалността, както и за добавяне на нови функции, които могат да Ви бъдат полезни;

d. за целите на директния маркетинг, както и за разработване на нови продукти;

е. за счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността ни (по смисъла на чл. 6, пар. 1, буква „в” от ОРЗД).

f. във връзка с евентуално необходими правни услуги, които са необходими във връзка с Услугите;

g. за предоставяне на данни на органите на пътна полиция и други държавни институции в случаите, посочени в Общите условия.

7. Ние обработваме Вашите лични данни за посочените цели по-горе на основание Вашето съгласие, като Вие доброволно използвате интернетстраницата и/или Услугите по наем на МПС, като предоставяте необходимите за това данни. Изричното Ви съгласие е и основанието за обработване на специалните категории данни, които обработваме, а именно – сключване на договор за наем на МПС.

8. Начин и срокове за съхраняване на данните:

а. Информацията за личните данни при нас се събира и съхранява в ел. вид на сървър и в компютрите на функционалните ни отдели. Всички лични данни, които обработваме, се обработват в България, но за целите на хостинга и поддръжката тази информация може да се намира и на сървъри и сайтове на обработващи данни лица, с които имаме договор, включително извън България, в рамките на ЕС и САЩ. Трети лица нямат достъп до Вашите лични данни, освен когато закон изисква това. Предоставените от Вас данни се съхраняват и на хартиен носител при спазване на мерките за защита, предвидени в ОРЗД.

b. „Мото Трип“ ООД е предприело необходимите технически и организационни мерки за да осигури защита и конфиденциалност на личните данни.

с. Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, за предоставяне на Услугите и всички свъзрани с тях права и задължения на страните, както и доколкото е необходимо съгласно изискванията и сроковете за това, предвидени в приложимо законодателство на Република България.

d. Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

e. Съхраняването на личните данни продължава, докато разполагаме с основания за тяхното съхранение – законово изискване, съгласие, изпълнение на договорни задължения. След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

9. Като субект на данните Вие имате следните права:

а. право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от „Мото Трип“ ООД чрез www.mototripbg.com;

b. право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

c. право да поискате заличаване на данните („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, когато се обработват единствено на основание съгласие на субекта, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

d. право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между „Мото Трип“ ООД и субекта на данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

e. право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате прехвърлянето на тези данни на друг администратори, ако това е технически осъществимо;

d. право на възражение срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да възразите по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на субекта на данни, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

е. право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

f. право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

9.1.Горепосочените права, както и всички права, предоставени от ОРЗД, може да упражните с писмено или електронно заявление до „Мото Трип“ ООД. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

10. „Мото Трип“ ООД не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

11. Разкриване на Ваши данни пред трети лица. „Мото Трип“ ООД разкрива Вашите лични данни само в следните случаи:

а. само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

b. на служителите на „Мото Трип“ ООД чрез предоставяне на достъп до профила на ползвателя, само и единственото за целите на предоставянето на заявените Услуги.

12. Мерки за защита

„Мото Трип“ ООД събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране чрез специалисрани криптиращи устройства.

13. Значение на предоставените личните данни.

С Ваше съгласие обработваме личните Ви данни, когато доброволно преценявате да получавате информация и предложения от нас. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, което може да доведе до преустановяване на предоставянето на услуги от страна на „Мото Трип“ ООД. Моля да имате предвид, че дори и да упражните правото си да оттеглите даденото съгласие, ние ще продължим да съхраняване и обработваме предоставените лични данни, ако това е необходимо за целите на изпълнение на законово задължение.

14. С приемането на настоящите условия Вие давате изричното си съгласие предоставените лични данни, които се отнасят до Вас, да бъдат обработвани и съхранявани по описаните причини и начини.

15. „Мото Трип“ ООД не изисква от Ползвателите в www.mototripbg.com предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном. Публикуването от ползвател на www.mototripbg.com под някаква форма на страницата www.mototripbg.com на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови и/или чужди лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, здравето, сексуалния живот или човешкия геном, е доброволно действие, извършено по волята на ползвателя, като „Мото Трип“ ООД не носи отговорност за такива действия. С публикуването на таква информация на www.mototripbg.com Ползвателят изразява изрично съгласието си публикуваните от него лични данни да бъдат разкрити на останалите Ползватели на платформата www.mototripbg.com, като носи изцяло отговорността за публикуването на каквито и да е данни, до които „Мото трип“ ООД няма достъп или не произлизат от неговите администратори.

16. „Мото Трип“ ООД има право да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време без предизвестие, като Ползвателите ще бъдат уведомявани за такива промени при всяко следващо влизане в интернетстраницата www.mototripbg.com.

Настоящата политика за поверителност е неразделна част от Общите условия, публикуавни на www.mototripbg.com и с подписване на Общите условия ползвателите декларират, че са се запознали с настоящата политика, както и с правата, с които разполагат съгласно ОРЗД.