Цени

Honda XL 650 V Transalp Yamaha XT 660 R
Цена за ден
2 – 3 дни : 59.00 / ден
4 – 6 дни : 56.00 / ден
7 – 60 дни : 53.00 / ден

Цена на час
Цена за ден
2 – 3 дни : 59.00 / ден
4 – 6 дни : 56.00 / ден
7 – 60 дни : 53.00 / ден

Цена на час