Последна актуализация
Декември 2022

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ,

ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ  www.mototripbg.com

 1. ПРЕДМЕТ.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Мото Трип и всеки потребител на Услугите, достъпни през Уебсайта www.mototripbg.com. С ползването на Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.mototripbg.com, всеки потребител на Услугите декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да спазва същите.

Всички термини и изрази, които се използват в настоящите Общи условия с главни букви, са дефинирани в т. 10 от настоящите Общи условия и ще имат значението, което им е дадено в настоящите Общи условия.

 1. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МОТО ТРИП ЧРЕЗ WWW.MOTOTRIPBG.COM.

2.1. Услугите, предлагани от Мото Трип чрез неговия Уебсайт, са свързани с отдаване под наем на налични или подобни на тях Мотоциклети с/без Оборудване, показани на Уебсайта, в съответствие с настоящите Общи условия, както и с Индивидуалния договор за наем, сключен между Мото Трип и Клиента. Ако Клиентът откаже да подпише настоящите Общи условия, Мото Трип има право да откаже предоставянето на Услугите и има право да претендира от Клиента вреди (включително пропуснати ползи). В случаите по предходните изречения Мото Трип задържа Авансовото плащане.

2.2. Мото Трип предлага следните Услуги: регистрация в Уебсайта за целите на резервацията на избрания от Клиента Мотоциклет с/без Оборудване за Наемния срок, отдаване под наем на избрания тип Мотоциклет с/без Оборудване при условия, договорени от страните в Индивидуалния договор за наем.

2.3. Всички резервации на Уебсайта са персонализирани – т.е. Клиентът въвежда личните си данни при извършване на резервацията. При използване на Услугите чрез Уебсайта или Мобилното приложение всеки Клиент е отговорен за въвеждането на правилните си лични данни – включително номер на валидна лична карта/ паспорт и номер на валидна шофьорска книжка. Всеки Клиент, който прави резервация чрез Уебсайта и използва Услугите, трябва да е на 21 години и да има опит в управление на мотоциклети (категория А) от поне 2 (две) години.

 1. РЕЗЕРВАЦИЯ. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ.

След приключване на процеса на избор съгласно точка 2 от настоящите Общи условия, Клиентът ще може да направи резервация за избран Наемен срок, като избере от наличните Мотоциклети с/без Оборудване. След избора на опциите, системата показва дължимите Наемна цена, Авансово плащане и Депозит. Ако Клиентът желае да продължи по-нататък процеса на резервация, на Уебсайта ще трябва да се въведат валидни данни за кредитна/ дебитна карта за извършване на Авансовото плащане, което служи като гаранция, че Клиентът ще спази задължението си да сключи Индивидуален договор за наем, да представи документите, които му позволяват да управлява избраното превозно средство, и да използва Услугите, както е поискано чрез Уебсайта.

Моля, обърнете внимание, че резервацията ще бъде завършена и обвързваща за Мото Трип само след като банковата сметка на Мото Трип бъде дебитирана с извършеното Авансово плащане и след като Мото Трип изпрати имейл за потвърждение на направената резервация, съдържащ номера на резервацията.

Ако Клиентът желае да промени резервацията или да я отмени, това може да бъде извършено не по-късно от 60 дни преди началото на Наемния срок и само с изричното писмено съгласие на Мото Трип, изразено в комуникация (чрез електронна поща) с Клиента. За да се избегнат съмнения, промените в резервацията са валидни само ако са потвърдени от Мото Трип. Ако Клиентът отмени пътуването по-късно от 30 (тридесет) дни преди началото на договорения Наемен срок, Авансовото плащане се задържа от Мото Трип. Клиентът има право да направи промяна в резервацията безплатно само веднъж. Ако се поиска втора промяна в резервацията, Мото Трип приспада от извършеното Авансово плащане такса в размер на 399 евро. Ако Авансовото плащане не покрива таксата за втората промяна на резервацията, Клиентът ще бъде длъжен да плати разликата едновременно с плащането на Наемната цена.

При възстановяване на каквито и да е суми на Клиента, Мото Трип приспада всички банкови и други такси, свързани с банковите преводи.

 

 1. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА НАЕМ. ДЕПОЗИТ.

Всички задължения на Клиента и Мото Трип обвързват страните при подписване на Индивидуален договор за наем и изплащане на Депозита от страна на Клиента. Индивидуалният договор за наем се подписва от страните или техни надлежно упълномощени представители в началото на Наемния срок и вземането на избрания от Клиента в процеса на резервация Мотоциклет, както е посочено в настоящите Общи условия.

При подписване на Индивидуален договор за наем Клиентът представя оригинали на следните документи: валидна лична карта/ паспорт, валидна шофьорска книжка за категория А, позволяваща шофиране на избрания Мотоциклет.

При подписване на Индивидуален договор за наем Мото Трип може да поиска Клиентът да демонстрира уменията си да управлява избрания Мотоциклет. Мото Трип си запазва правото да откаже сключването на Индивидуален договор за наем, ако прецени, че Клиентът не притежава необходимите умения за управление на избрания Мотоциклет.

При предаването и при връщането на наетия Мотоциклет страните подписват приложения (приемо-предавателни протоколи), които са неразделна част от Индивидуалния договор за наем и в които се описва състоянието на Мотоциклета и неговите принадлежности (документи и Оборудване), с които е нает.

При подписване на Индивидуалния договор за наем Клиентът заплаща еднократно Депозит в размер на 399 евро. Депозитът служи като гаранция за дължимото изпълнение на задълженията на Клиента съгласно тези Общи условия и Индивидуалния договор за наем и обхваща:

 • всяка повреда и щета на Мотоциклета с/без Оборудването, причинена от Клиента или в резултат на небрежност на последния;
 • надлежното изпълнение на всички задължения на Клиента по настоящите Общи условия и Индивидуалния договор за наем, включително за поддръжка на Мотоциклета с дължимата грижа;
 • вреди, причинени от Клиента при шофиране на наетия Мотоциклет, които не са покрити от застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“;
 • всички санкции, наложени от органите на пътна полиция поради неспазване от страна на Клиента на правилата за движение.

Клиентът е длъжен да върне Мотоциклета обратно в края на Наемния срок в същото състояние и със същото количество гориво, както е посочено в приемо-предавателния протокол, подписан при сключването на Индивидуалния договор за наем. Всички отклонения в количеството на горивото се таксуват с цената 2 евро за литър, които Мото Трип удържа от платения от Клиента съгласно настоящите Общи условия Депозит.

Клиентът е длъжен да предаде Мотоциклета на Мото Трип само след почистване на Мотоциклета на автомивка. В противен случай Мото Трип удържа 10 евро от платения от Клиента съгласно настоящите Общи условия Депозит.

Депозитът се възстановява на Клиента в пълен размер при връщане на Мотоциклета и подписване на приемо-предавателния протокол, в който се описва състоянието на наетия Мотоциклет и Оборудване, само ако не са налице повреди или щети по Мотоциклета с/без Оборудването, и ако не са налице санкции, наложени от органи на пътната полиция, или каквито и да е щети, претендирани от/ причинени на трети лица и/ или имуществото им във връзка с използването на Услугите от страна на Клиента.

 1. НАЕМНА ЦЕНА. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Наемната цена за Наемния срок, заявен от Клиента в процеса на резервация, се потвърждава в момента на приключване на процеса на регистрация, съгласно точка 3 от настоящите Общи условия, с изпращане на имейл за потвърждение от страна на Мото Трип. Изрично е уговорено, че Наемната цена не включва горивото, използвано от Клиента.

Наемната цена включва 300 км. дневен пробег. При превишаване на пробега, включен в Наемната цена, Клиентът заплаща такса за надлимитните километри в размер на 0.10 евро/км.

Наемният срок е този, определен в Индивидуалния договор за наем, и не може да бъде по-кратък от 72 часа. Ако Клиентът желае да удължи първоначално договорения Наемен срок, Клиентът изпраща заявка до Мото Трип – съгласно формуляра за резервация на Уебсайта или на електронна поща на Мото Трип. Удължаването на Наемния срок е валидно само ако бъде потвърдено от Мото Трип предварително по електронна поща и след като Клиентът е заплатил предварително допълнителната Наемна цена за удължения Наемен срок. Ако Клиентът намали Наемния срок, като върне Мотоциклета по-рано от края на Наемния срок, то плащанията, направени от Клиента предварително, не се възстановяват с изключение на Депозита при условие, че изискванията за неговото връщане съгласно настоящите Общи условия са спазени.

Пълната сума на Наемната цена се заплаща предварително най-късно на датата на предаване на Мотоциклета от Клиента по банков път, чрез дебитна/ кредитна карта, PayPal или в брой при подписване на Индивидуалния договор за наем и подписването на приемо-предавателния протокол. Всички онлайн плащания се извършват чрез PayPal и са защитени с SSL сертификационни технологии. Моля, бъдете информирани, че Мото Трип не носи отговорност за щети, причинени в резултат на неоторизирано използване на дебитни/ кредитни карти и Клиентът се съгласява да предпазва Мото Трип от всякакви претенции на трети лица в това отношение.

Ако Клиентът не успее да извърши някое от плащанията (Авансовото плащане и/ или Наемната цена и/ или плащане на Депозита) в съответствие с договореното в настоящите Общи условия, Мото Трип няма задължение да сключва Индивидуален договор за наем, нито да предава Мотоциклета на Клиента. В същото време Мото Трип има право да задържи Авансовото плащане, направено от Клиента, като компенсация за преддоговорната отговорност на Клиента.

Мото Трип не носи отговорност за каквито и да е такси, наложени на Клиента във връзка с използвания от него начин на плащане (като такси, начислени от банката на Клиента, такси, начислени от приложението за плащане или онлайн платежната услуга, или такси по кредитната или дебитна карта).

Клиентът има право да използва различни платформи, решения или приложения за достъп до Услугите на www.mototripbg.com, както и различни платформи за плащане и приложения като Google Wallet, Apple Pay, e-Pay, Pay Pal и други и всякакви друг носители за достъп/ плащане, сайтове или приложения, изрично посочени на Уебсайта. Ако използва такива приложения и платформи, освен разпоредбите на настоящите Общи условия, Клиентът трябва да спазва условията и на техните приложения/ платформи. Мото Трип не носи отговорност за която и да е от разпоредбите на техните общи условия, нито е отговорен за такси, наложени в резултат на използването на такива приложения и платформи.

 1. ВЗИМАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА МОТОЦИКЛЕТА.

Ако Клиентът не се яви на посоченото в процеса на резервация време и място, за да вземе Мотоциклета, Мото Трип има задължение да изчака до два часа за Клиента или неговия/ нейния надлежно упълномощен представител. Ако през тези два часа Клиентът не се е явил, за да сключи Индивидуалния договор за наем и да вземе Мотоциклета, Мото Трип се освобождава от задължението за сключване на Индивидуален договор за наем и задържа Авансовото плащане като обезщетение за вредите, понесени от Мото Трип.

Наетият Мотоциклет се взема от Клиента на датата, часа и мястото, посочени в потвърждението за резервация, след подписването на приемо-предавателен протокол, описващ състоянието на Мотоциклета. Приемо-предавателният протокол е неразделна част от Индивидуалния договор за наем и служи като доказателство за изпълнението на задълженията на страните. Клиентът е длъжен да посочи всички свои забележки във връзка със състоянието на Мотоциклета и/ или наетото Оборудване в подписания при предаването на Мотоциклета приемо-предавателен протокол. Ако Клиентът не посочи забележки, се счита, че последният приема състоянието на Мотоциклета и се съгласява, че експлоатационното му състояние е подходящо за целите на Индивидуалния договор за наем и че Мотоциклетът е без видими щети.

Мото Трип има право да откаже подписването на приемо-предавателен протокол, съответно да предаде Мотоциклета на Клиента, ако при подписването на протокола Клиентът не представи някой от документите по точка 2.3. от настоящите Общи условия и/ или валидна дебитна/кредитна карта, използвана за извършване на плащанията въз основа на Индивидуалния договор за наем, и/ или ако Клиентът не извърши някое от плащанията съгласно точка 5 от настоящите Общи условия. Ако случаят е такъв, Мото Трип има право да запази Авансовото плащане като обезщетение.

Клиентът е длъжен да върне Мотоциклета обратно на Мото Трип не по-късно от един час след края на Наемния срок. Ако Клиентът се забави, той/ тя е длъжен да уведоми писмено Мото Трип за основанията за забавянето и да даде прогнозен час на очакваното пристигане на мястото за връщане на Мотоциклета. Закъснението при връщането се начислява като допълнителен Наемен срок според валидната Наемна цена и Мото Трип има право да изтегли допълнително начислената Наемна цена от блокираната сума на Депозита. Освен допълнителната Наемна цена, дължима за срока на закъснението, Клиентът дължи на Мото Трип неустойка в размер на дневната Наемна цена за всеки ден забава. Неустойката също се покрива от Депозита и Мото Трип има право да ги прихване от платения от Клиента съгласно настоящите Общи условия Депозит. Ако Клиентът не успее да върне наетия Мотоциклет с уговорения краен срок и/ или не уведоми писмено Мото Трип за причините на забавянето, Мото Трип има право да се обърне към полицейските органи и да претендира неправомерно присвояване на наетия Мотоциклет.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

7.1.Мото Трип има следните права и задължения: :

 • Мото Трип има право да използва личната информация на Клиента, свързана с Услугите, избрани от Клиента;
 • Мото Трип е единствен притежател на правата върху интелектуалната собственост, свързани с всички материали и ресурси на Уебсайта. Тези права са защитени от разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и / или разпоредбите на Закона за търговските марки и географските указания;
 • Мото Трип има право да обработва предоставените от Клиентите лични данни в съответствие с политиката за поверителност на личните данни, приета от „Мото Трип“ ООД, публикувана на Уебсайта www.mototripbg.com;
 • Мото Трип има право да откаже предоставянето на Услугите за отдаване под наем на Клиент на Уебсайта, ако се окаже, че предоставената от Клиента информация не е вярна или неточна или ако някои от документите по точка 2.3. от настоящите Общи условия е невалиден или изтекъл към датата на подписване на Индивидуалния договор за наем;
 • Мото Трип има право да прекрати едностранно без предварително предупреждение Индивидуалния договор за наем и да поиска от Клиента незабавно да върне обратно наетия Мотоциклет в състоянието, в което е бил нает, ако Клиентът не спазва тези Общи условия и/ или правилата за движение, и/ или ако Клиентът по някакъв начин застрашава наетото имущество, здравето и безопасността на трети лица или имущество на други хора и/ или нарушава които и да е законови задължения, които има във връзка със сключения Индивидуален договор за наем;
 • Мото Трип има право да задържи предоставения Депозит поне за срока по точка 5.3. от настоящите Общи условия и прихващайки от него всяка щета, причинена от Клиента, както и всяка санкция, наложена от държавните органи във връзка с неизпълнение от страна на Клиента на действащи законови разпоредби;
 • Мото Трип има право да променя предлаганите мотоциклети, които са показани на Уебсайта, и да предоставя на Клиента Мотоциклет, който е възможно най-сходен с избрания от Клиента в процеса на резервация по точка 3 от настоящите Общи условия;
 • Ако след връщането на Депозита съгласно точка 4.8. от настоящите Общи условия, Мото Трип получи каквито и да е санкции от органите на Пътна полиция за нарушаване на действащите разпоредби от страна на Клиента по време на Наемния срок, Мото Трип има право да поиска от Клиента плащане на наложените санкции, както и като всякакви допълнителни вреди, понесени от Мото Трип в резултат на нарушението. С настоящото Клиентът изрично се съгласява с правото на Мото Трип последното да предостави всички лични данни на Клиента (включително копия от неговите документи за самоличност и шофьорска книжка) на органите на Пътна полиция във връзка с нарушението и налагането на законово предвидените санкции;
 • Мото Трип има право да претендира от Клиента всяка вреда, причинена на Мотоциклета или на имуществото на други хора от Клиента или в резултат на неговата небрежност, тъй като за целите на настоящото Клиентът се съгласява, че Мото Трип има право да използва данните от неговата дебитна/ кредитна карта, за да блокира сумата, на която възлизат вредите, причинени от Клиента.

7.2. Клиентът се съгласява, че той/ тя има следните права и задължения:

 • Клиентът се съгласява да не заобикаля, да не компрометира или по друг начин да не нарушава нормалното функциониране на техническите или софтуерните приложения, осигуряващи работата на Уебсайта;
 • Клиентът приема и се съгласява, че Услугите ще се предоставят при условие, че Клиентът извърши Авансово плащане, заплати предварително Наемната цена (най-късно при сключване на Индивидуалния договор за наем), заплати Депозит (най-късно при сключване на Индивидуалния договор за наем), предостави данните и документите, дадени в т. 2.4 по-горе (включително лични данни по смисъла, предоставен в ОРЗД), подпише копие от настоящите Общи условия и Индивидуалния договор за наем;
 • Клиентът приема и се съгласява, че предоставените от него лични данни ще се използват за целите на предоставяне на Услугите и че Мото Трип има право да съхранява и обработва предоставените от Клиента данни в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и приложимото законодателство;
 • Съгласно настоящите Общи условия Клиентът има право да използва Услугите, предоставени чрез Уебсайта, единствено за лични и нетърговски цели и в съответствие с Общите условия;
 • Клиентът се съгласява да спазва действащите в Република България правила за движение, като Клиентът декларира, че е получил достатъчно и подробна информация в това отношение;
 • Клиентът се съгласява да заплаща всички санкции, наложени от органите на пътната полиция или друг държавен орган за нарушаване на действащите разпоредби от страна на Клиента по време на Наемния срок;
 • ⦁ Клиентът е длъжен да използва наетия Мотоциклет по предназначение, да поддържа техническото му състояние, което включва и задължението на Клиента да не прави никакви изменения или промени в техническото състояние на Мотоциклета, да не го оставя на неохраняем паркинг или без надзор, както и да съхранява документите на Мотоциклета и ключовете по време на престоя и паркирането;
 • ⦁ Клиентът е длъжен да върне наетия Мотоциклет, както е приет в съответствие с приемо-предавателния протокол, подписан при сключване на Индивидуалния договор за наем;
 • ⦁ Клиентът е длъжен да следи нивото на горивото, моторното масло, антифриза и спирачната течност и във всеки случай на данни за колебания или отклонения в тях незабавно да се свърже с Мото Трип и да следва указанията на Мото Трип. Ако Мото Трип не реагира в разумен срок, Клиентът трябва да посети най-близкия сервизен център и да поиска съвет относно колебанията или отклоненията;
 • ⦁ Клиентът няма право да преотдава под наем Мотоциклета на трети лица, нито да разрешава шофирането на Мотоциклета от лице, което не е страна по Индивидуалния договор за наем, нито да позволява Мотоциклетът да се управлява от лице под въздействие на алкохол, наркотици или други наркотични вещества;
 • ⦁ Клиентът е информиран, че при използване на Мотоциклета всички пътници трябва да имат каски, а лица под 12 години не могат да бъдат пътници на Мотоциклета;
 • ⦁ Клиентът няма право да използва наетия Мотоциклет за която и да е от следните цели:
 1. в спортни събития, шофиране или състезания по офроуд, тренировки или превоз на всякакви стоки или багаж, които могат да повредят Мотоциклета или надхвърлят капацитета му;
 2. да извършва престъпни деяния или да нарушава по какъвто и да е начин действащото законодателство, включително не е позволено да управлява Мотоциклета без каска или след употреба на алкохол, наркотици или други наркотични вещества;
 3. да използва Мотоциклета извън Територията без изричното писмено съгласие на Мото Трип и без застрахователна полица „Зелена карта“. Напускането на Територията с Мотоциклета е разрешено само на Клиенти, които имат изрично пълномощно от Мото Трип – подписано и нотариално заверено, и които са получили допълнителната полица за застраховка „Зелена карта“.
 1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.

8.1. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че ще използва Услугите на свой риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Мото Трип не носи отговорност за претърпени от Клиента вреди в резултат от използването на Услугите, с изключение на случаите, когато такива щети са нанесени от Мото Трип умишлено или са причинени в резултат на груба небрежност от негова страна.

8.2. Мото Трип не носи отговорност пред Клиента или пред трети лица за щети и загуби, произтичащи от използването, спирането, анулирането, промяната или ограничаването на Услугите или влошаването на тяхното качество.

8.3. Мото Трип не носи отговорност за невъзможност да предоставя Услугите поради обстоятелства, които са извън неговия контрол, като форсмажорни събития, природни събития, прекъсвания в интернет услугата, прекъсвания в услуги на трети лица, неизправности в оборудването на Клиента и злонамерени дейности, включително неоторизиран достъп или намеса на трета страна в работата на информационната система или сървърите на Мото Трип и т.н. или в случай че Мото Трип откаже да предостави някоя от Услугите поради неизпълнение на тези Общи условия от страна на Клиента.

8.4. Ако някое от обстоятелствата, декларирани от Клиента чрез приемане на настоящите Общи условия или използване на Услугите, се окаже невярно, или Клиентът наруши тези Общи условия, Клиентът е длъжен да компенсира Мото Трип за всички произтичащи от това вреди и пропуснати ползи.

8.5. Клиентът се съгласява, че Уебсайтът и Мобилното приложение могат да използват рекламни техники като ремаркетинг, насочване по интереси и подобно насочване на аудитория и др.

8.6. Клиентът освобождава от отговорност Мото Трип, включително и за следните случаи:

 • Ако Клиентът е предоставил неточни или неактуални данни и възникнат вреди или щети, поради използване на неверни, неточни или неактуални данни;
 • Неполучена информация заради неправилен или неактуален имейл адрес или попадане в папка “SPAM”;
 • Имуществени и неимуществени вреди, настъпили след използване на Услугите;
 • Вреди, причинени от Клиента на трети лица или вреди, причинени от трети лица на Клиента, включително и други потребители;
 •  Невъзможност за Мото Трип да предоставя Услугите през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини;
 • Преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставят Услугите, и последваща загуба на информация, разкриване на информация, неоторизиран достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, неоторизирани промени на публикуваната на сайтовете на Мото Трип информация и други сходни последствия;
 • Предоставяне на достъп на трети лица до информацията, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента като въведе паролата за достъп до профила на Клиента;
 • Мото Трип не носи отговорност за каквито и да неверни данни или неточност в информацията, предоставена от трети лица;
 • Мото Трип не носи отговорност за извършени от трети лица злоупотреби с финансовите инструменти и данни, предоставяни или използвани за закупуване на Услуги.
 1. ЗАСТРАХОВКА И ПОКРИВАНЕ НА ЩЕТИ.

9.1. С подписване на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява, че Мотоциклетът е застрахован за задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

9.2. При възникване на каквито и да е инциденти с Мотоциклета, включително, но не само: кражба, пътно-транспортно произшествие (ПТП), злоумишлени действия от трети лица и други, Клиентът се задължава незабавно да уведоми Мото Трип, както и да се обади на телефон 112 и на телефона на застрахователя, даден на Уебсайта, за да съобщи на полицейските органи и на застрахователя за инцидента, както и да ги информира относно всички факти и обстоятелства, които са свързани с инцидента.

9.3. При настъпил инцидент, Клиентът следва да спазва стриктно Общите условия на Застрахователя по сключената застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, като изпълни всички указания, които му бъдат дадени по телефона или по друг начин от Мото Трип и от Застрахователната компания, включително да подпише двустранен протокол за настъпило ПТП и да се снабди с протокол от полицейските органи за настъпилия инцидент.

9.4. В случай че Клиентът не изпълни някое от горните задължения, той поема изцяло отговорността за всички имуществени и неимуществени вреди, които са резултат от инцидента.

9.5. Ако в резултат на инцидента Мотоциклетът е повреден до степен, че не може да бъде управляван (не е в състояние на самоход), то Клиентът следва да се свърже с Мото Трип, който да го инструктира относно сервиза или друго място, до което следва да бъде извозен Мотоциклетът за сметка изцяло на Клиента.

9.6. По искане от страна на Клиента, и само в случай че инцидентът не е причинен от Клиента и не е настъпил по вина на Клиента, Мото Трип може да даде съгласие за замяна на Мотоциклета с друг. В този случай, Клиентът поема разходите за доставката на заместващия Мотоциклет до мястото, където се намира Клиентът. Ако по преценка на Мото Трип, Клиентът е нарушил настоящите Общи условия, Мото Трип има право да откаже замяната на Мотоциклета, като предплатената Наемна цена остава като обезщетение за Мото Трип във връзка с инцидента.

9.7. В случай че инцидентът е причинен по вина на или от Клиента, Клиентът поема изцяло отговорността за всички преки и косвени, имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат от инцидента, включително, но не само: ремонт на Мотоциклета, транспортирането му от мястото на инцидента до сервиз, обезщетения на трети лица и др., ако същите вреди не бъдат покрити от сключената застраховка.

9.8. Дефекти или повреди, извън контрола на страните. Ако се окаже, че наетият Мотоциклет има фабричен дефект или някоя от частите му е повредена не по вина на Клиента, Мото Трип се задължава да отстрани дефекта/повредата за своя сметка във възможно най-кратък срок. Ако повредата/дефектът не могат да бъдат отстранени в рамките на 6 часа от откриването му, Мото Трип има право да откаже замяна на Мотоциклета с друг и Клиентът следва да изчака отстраняването на дефекта. Ако ремонтът отнеме повече от посоченото време, то Мото Трип се задължава да замени Мотоциклета с друг. В случай обаче, че Мото Трип не разполага с друг Мотоциклет, Мото Трип няма задължение да замени наетия Мотоциклет, а само да възстанови на Клиента остатъка от Наемната цена до края на Наемния срок на Индивидуалния договор за наем, и да осигури на Клиента транспорт до мястото на предаване на Мотоциклета от Мото Трип на Клиента. Ако Клиентът желае да му бъде осигурен транспорт до друго място, то транспортът ще бъде за сметка на Клиента.

9.9. При настъпване на щета, повреда или кражба, Клиентът дължи на Мото Трип такса от 149 евро за всички административни действия, произтекли от настъпването на съответното събитие, като Мото Трип има право да прихване таксата от блокираната сума по Депозита съгласно тези условия.

9.10. Предоставеният от Клиента Депозит служи като гаранция за изпълнение на всички негови задължения, включително тези за поддръжка на Мотоциклета, за отстраняване на всякакви повреди или щети по Мотоциклета, които се дължат на действие или бездействие на Клиента и др.

9.11. В случай че настъпи инцидент или повреда на Мотоциклета, Клиентът с настоящото дава изричното си съгласие Мото Трип да задържи предоставения от Клиента Депозит до изясняване на всички обстоятелства и това чия е отговорността на повредата/инцидента. В случай че инцидентът/повредата са по вина на Клиента или в резултат от негови действия или бездействия, Мото Трип усвоява Депозита, като с него покрива възникналите вреди по пазарната им стойност. Ако Депозитът е недостатъчен, Мото Трип информира за това писмено Клиента на предоставения от Клиента имейл за кореспонденция, като Клиентът се задължава да заплати на Мото Трип разликата между Депозита и стойността на вредите в срок от 10 (десет) дни от уведомлението. В случай на кражба или тотална щета на Мотоциклета по вина на Клиента или в резултат от неизпълнение на негови задължения по тези Общи условия, Клиентът се задължава да заплати на Мото Трип пазарната стойност на Мотоциклета или тази, по която същият е закупен от Мото Трип. Ако предоставеният от Клиента Депозит надхвърля пазарната стойност на вредите, то Мото Трип възстановява на Клиента разликата във възможно най-кратък срок, но не повече от 60 (шестдесет) дни.

9.12. ⦁ С подписването на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че е запознат с обстоятелството, че при управление на Мотоциклета биха могли да възникнат вреди за трети лица или за самия него, които не са покрити от сключената от Мото Трип застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и по свое желание и изцяло за своя сметка Клиентът би могъл да сключи застраховка, която да покрива рискове, които не са обект на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

 1. ДЕФИНИЦИИ. 

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

10.1. „Услуга/и“ означава отдаване под наем на мотоциклети с/без допълнително Оборудване, предлагани от Мото Трип през Уебсайта и съгласно тези Общи условия и Индивидуалния договор за наем, подписан от Клиента и Мото Трип.

10.2. „Мото Трип“ – Мото Трип ООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано и съществуващо съгласно българското законодателство, ЕИК: 205893397, представлявано от: Елка Ангелова.

10.3. „Клиент“ се отнася до всяко пълнолетно лице, което използва Услуга, предмет на тези Общи условия и Индивидуалния договор за наем на Мотоциклет с/без Оборудване, предлагани чрез Уебсайта (⦁ www.mototripbg.com) или Мобилното приложение.

10.4. „Мотоциклет/и“ означава моторно превозно средство с две колела с двигател, предоставено от Мото Трип чрез Уебсайта под наем при условията, посочени тук, което е същото или подобно на мотоциклетите, показани на Уебсайта, и със специфични характеристики, дадени в Индивидуалния договор за наем, подписан от Клиента.

10.5. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната мрежа Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS, визуализирано чрез уеб или мобилен интерфейс, и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси, с наименование ⦁ www.mototripbg.com. Уебсайтът е собственост на Мото Трип и се използва от него за предоставяне на описаните в настоящите Общи условия Услуги на потребителите.

10.6. „Мобилно приложение“ е инсталирано на мобилно устройство със съответната операционна система визуализиране на Уебсайта. Мобилното приложение е собственост на Мото Трип.

10.7. „Територия“ – територията на Република България.

10.8. „Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”“ – задължителна застраховка, сключена от Мото Трип съгласно чл. 477 и сл. от Кодекса за застраховането, в сила в Република България.

10.9. „Авансово плащане“ – 30% от Основната наемна цена, платимо при извършване на резервация на Мотоциклета и представляващо част от Наемната цена.

10.10. „ОРЗД“ –Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

10.11. „Наемна цена“ – цената за наем на Мотоциклет с/без Оборудване, избрани чрез Уебсайта за Наемния срок.

10.12. „Депозит“ – плащане, извършено при подписване на Индивидуалния договор за наем, заедно с плащането на дължимата Наемна цена и възлизащ на 399 евро. Депозитът служи като гаранция за дължимото изпълнение на задълженията на Клиента, съгласно тези Общи условия и Индивидуалния договор за наем.

10.13. „Оборудване“ – означава Оборудване за шофиране на Мотоциклета, достъпно на Уебсайта, като например: ръкавици, яке, каска, протектори или други. Наемането на Оборудване е опция само ако е подписан Индивидуален договор за наем Мотоциклет.

10.14. „Наемен срок“ – продължителността на Индивидуалния договор за наем, сключен между Мото Трип и Клиента, включително срока, за който Клиентът използва Мотоциклета със съгласието на Мото Трип.

10.15. „Индивидуален договор за наем“ е договор за наем, сключен между Клиента и Мото Трип и отразяващ съществените елементи на договора, ведно с приемо-предавателните протоколи към същия.

 1. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ.

11.1. Всички спорове, породени от тази Общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Мото Трип и Клиента чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния съд в гр. София. като приложимо ще бъде българското материално право.

11.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на Индивидуалния договор за наем, се прилагат законите на Република България.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

12.1. При извършване на промени в Общите условия, Мото Трип информира потребителите за извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта.

12.2. Мото Трип и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Клиенти, които ползват конкретни Услуги към датата на обявяване на промените. Освен ако съответният Клиент посочи писмено по имейл в 7-дневен срок от публикуването на промените в Общите условия, че ги отхвърля, то се счита, че същите го обвързват.

12.3. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на останалата част от Общите условия.

12.4. Неразделна част от тези Общи условия е Политиката за поверителност, както и Политиката за бисквитките, като с приемането на тези Общи условия Клиентът изрично се съгласява и с другите две политики и потвърждава, че той/тя е запознат/а с тяхното съдържание.