Prices

Honda XL 650 V Transalp Yamaha XT 660 R
Day based pricing
2 – 3 days : 59.00 / Day
4 – 6 days : 56.00 / Day
7 – 60 days : 53.00 / Day

Hourly based pricing
Day based pricing
2 – 3 days : 59.00 / Day
4 – 6 days : 56.00 / Day
7 – 60 days : 53.00 / Day

Hourly based pricing